Barup & Edström Arkitektkontor

Ellinge Slott

Initiativrika företagare har här i Ellinges gamla stallbyggnad förverkligat ett nytt bränneri och en restaurang. Avsikten är att marknadsföra en ny alkoholprodukt i en visningsanläggning inspirerad av motsvarande anläggningar i Europa och USA.

Stallbyggnadens korsvirke har reparerats och ändrats så att besökarna får bättre kontakt med en vackra slottsparken. Bränneriet ”bestyckas” med vackra kopparpannor och vad som övrigt hör till bränneriverksamheten.

Serveringsköket utformas för att ta hand om bortåt 150 personer i gemensam sittning.

Restaureringen har bl a fordrat krävande stomreparationer i takkonstruktionen.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224