Barup & Edström Arkitektkontor

Malmöhus slott

Riksborgen Malmöhus byggdes på en sandrevel väster om staden. Den utvecklades till den danske kungens myntgård och under 1530-talet till en mäktig renässansborg som idag utgör anläggningens huvudattraktion. Sedan svenskarna erövrat Skåne blev borgen en försvarsanläggning med ett yttre försvarsverk, vallar och gravar.

Slottet inrymmer idag Malmö museum med över 250 000 besökare per år. Ett gammalt slott som Malmöhus behöver kontinuerliga förbättringar och reparationer. Under senare år har vallgraven grävts ut och givit plats för en ny bro. Slottets fasader har reparerats utvändigt och invändigt. Nu planeras omläggning av slottsgården och förbättringar av museets tillgänglighet.

Den nya bron ersätter en vägbank som anlades på 1860-talet. Utformningen följer grundformen till 1806 års bro med två stenspann och en brobana av ek. Bron är utförd med traditionellt, timmer-, smides- och stenhantverk, på en rustbädd och murade naturstensfundament.

Vårdprogrammet med sin katalog av utvecklingsprojekt ligger till grund för arbetena på Malmöhus. Underlaget är upprättat i samverkan av fastighetsverket, kommunen, länsstyrelsen och nyttjare.

Vi arbetar nu tillsammans med museiledningen och en ny referensgrupp för att utveckla och förstärka slottets kvaliteter. Nya idéer för Malmöhus museistråk, parkering, vallgravsrekonstruktion, förbättrad tillgänglighet och ny slottsgårdsutformning prövas nu i en serie utvecklingsprojekt.

Mats Edström är slottsarkitekt för Malmöhus sedan 2000 och utför arbetet för Statens Fastighetsverk

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224