Barup & Edström Arkitektkontor

Övedskloster

Skånes vackraste 1700-talsanläggning är Övedskloster som iscensätter hela landskapet med sina byggnader, alléer och vägbankar. Den ovanligt väl bevarade herrgårdsmiljön fordrar omsorgsfull och uppmärksam förvaltning. Vi har medverkat till iståndsättning av orangeriet från 1700-talet, den s.k. voljären som egentligen är en sommarbostad från tidigt 1800-tal och kyrkan byggd efter ritningar från 1760-talets början. Troligen är anläggningen planerad av Carl Hårleman, även om han redan dött när arbete kom igång. Därför har både Jean Eric Rehn och C F Adelcrantz medverkat till det kvalificerade arkitektarbete som vi finner både exteriört och interiört i denna anläggning. Här är det frågan om att säkra, lyfta fram och troget iståndsätta det tillstånd som ursprungligen fanns på Övedskloster.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224