Barup & Edström Arkitektkontor

Stora Hammars nya kyrka

Höllvikens nya kyrka ritades av arkitekten Magnus Steendorf som år 1890 presenterade förslagsritningar till en byggnad i renässansstil. Under följande år projekterades kyrkobyggnaden och färdigställdes för invigning 1902.
Vid upprättandet av vård- och underhållsplan för kyrka konstaterades att byggnaden var i dåligt skick. Därför sattes ett omfattande restaureringsprogram igång med omläggning av skiffertak, kopparplåt, reparation av kupoltak och takspira, murverk m.m.
Kyrkan byggdes i rött maskinslaget tegel med fasadutsmyckning av kalksten från Komsta. Stenen har kraftiga vittringsskador och blivit åtgärdad med konserveringsinsatser sedan 1990-talet. Sedan 2012 genomförs en stor utskiftning av den vittrade stenen som inte längre bryts. Ny Jämtlandskalksten ersätter den gamla stenen och tillverkas efter noggrann rekonstruktion av profiler och detaljer baserad på en total 3D-scanning av fasadelementen. Varje stenelement renhuggs med en CNC-robot och sluthuggs för hand med tandmejsel för att återskapa den gamla stenens utformning. Arbetet utförs i fyra etapper samtidigt som unga stenhuggarelever ges möjlighet till arbetspraktisk träning genom en byggnadshytta som etablerats med hjälp av kyrkoantikvarisk ersättning från Lunds stift. Arbetet beräknas vara slutfört 2015 till en totalkostnad av ca 15 miljoner kronor.
I samband med demontering av tornets gesimssten 2014 upptäcktes under arbetet inbyggda skador i tornets taklag. Friläggningen av upplagen till spirans bottenbjälkar visade ruttnade upplag. Skyndsamma insatser vidtogs för att utföra hjälpkonstruktioner av U-balkar som säkrade taklaget för tornspiran.

Uppdragsgivare är Höllvikens församling

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224