Barup & Edström Arkitektkontor

Vallgravar

I Skåne finns många vallgravar. De är i allmänhet byggda under medeltiden som skydd för ett s.k. fast hus under orostider. Ofta var de utrustade med en fällklaff som kunde dras upp för att hindra inkräktaren. Idag är de ofta ersatta av permanenta stenbroar eller bastanta träbroar. Resterna av fällklaff har återfunnits i vallgraven på bl. a. Glimmingehus.
Vallgravsmurar finns i många olika konstruktioner, byggda av fältsten, kluven granit och i stenkvader med eller utan bakkonstruktioner av stenförstärkta vallar och på medeltiden ofta med en stenskodd botten. Vallgravarna kräver underhåll, rensning och muddring, kilning och uppfyllnad av hål skapade av kaniner och gäss. Kräftor äter de rötter som binder stenarna samman medan karpar rensar växlighet och håller vattnet rent.

Efter år av eftersatt underhåll blir restaurering och återuppbyggnad av vallgravsmurar aktuellt. Vallgravarna på Glimmingehus, Tommarps kungsgård, Krapperup, Skabersjö, Sövdeborg , Ellinge och Råbelöv har olika konstruktioner och olika problem som fordrar specifika lösningar av förstärkning, tätning, kilning och omläggning. En noggrann undersökning av murarna med 3D-scanning ger oss ett utmärkt underlag för att föreskriva flera olika lösningar. Ofta innebär de 10-12 olika åtgärder som reparerar och säkerställer vallgraven för att etablera en lättare skötsel. En viktig del är att återetablera fetbladiga växter vid kanterna och reducera gräsklippningen med tunga maskiner som ibland kan vara en orsak till erodering och överlastning av vallgravskanterna. Träd, buskar liksom växlighet i vallgraven rensas, vattenflödet och en fast vattennivå säkras med fungerade reglering, en s.k. munk.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224