Barup & Edström Arkitektkontor

Restaurering

Iståndsättning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, komplettering och anpassning av nya funktioner och installationer är numera stor del av kontorets verksamhet. Uppgifterna kräver ofta noggranna skadebesiktningar och val av reparationsteknik liksom detaljarbete för att ge en varaktig och passande utformning.

Det är viktigt att betrakta historiska avtryck som tillgångar som kan framhävas och finnas kvar i utvecklingen av en byggnadsmiljö. De bevarar kulturmiljöns identitet och gör värdena läsbara. Ny arkitektur skall bidra, förstärka och utveckla det gamla huset. Därför är det viktigt att det nya passar samman med den gamla arkitekturen nu och i framtiden. Det kallar vi ett kontextuellt förhållningssätt.

Under projekteringsarbetet presenterar vi förslagen i olika tekniker som akvarell, datoranimeringar och bildkollage. Det ger uppdragsgivaren en vision av det nya tilläggen tillsammans med det gamla huset.

Genom vår verksamhet har vi etablerat ett omfattande nätverk av specialhantverkare, konservatorer och testlaboratorier som garanterar att föreslagna lösningar är hållbara och ändamålsenliga i ett långsiktigt perspektiv.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224