Barup & Edström Arkitektkontor

Vård- och underhållsplaner

Vård- och underhållsplaner är en viktig del av förvaltningen av kulturminnen. Här föreskrivs lämpliga åtgärder och prioriteringar för det fortlöpande underhållet men också skador som behöver konkreta restaureringsåtgärder och mera omfattande insatser.

Vård- och underhållplaner har utförts för 40 kyrkor i Lunds och Växjö stift samt för privata slottsanläggningar och statens fastighetsverks byggnader, t . ex. för renässansanläggningen på Malmöhus slott samt för borgen, parken och jordbruksanläggningen på Tommarps kungsgård.

Aktuella arbeten är vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar. I bl.a. Nosaby församling söker vi utveckla skötseln av tre kyrkogårdar genom att förenkla och effektivisera vården av ytor som används extensivt och samtidigt förstärka insatserna för de delar som kommit att nyttjas alltmer.

Vi följer utvecklingen av begravningssederna för att möta framtida förändringar och förväntningar. Fokus är att vidmakthålla och säkra kulturhistoriska värden i den äldre kyrkogårdsmiljön och samtidigt ge möjligheter för de nya begravningssedernas utveckling. Det främjar en kyrkogård som upplevs både traditionell och modern, en kyrkogård som bevarar och säkrar gravar, vegetation och biologisk mångfald samtidigt som det tillåter en rimlig grad av förnyelse och förändring i tiden.

Uppdragsgivare är Svenska kyrkans olika församlingar

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224