Barup & Edström Arkitektkontor

Villa Ericson-Reutersvärd

Parhus från 1930, i gränsen till det medeltida Aslaregärdet i Skillinge, byggdes om till oigenkännlighet på 1960-talet.

Vid en genomgripande ombyggnad kring år 2000 kläddes fasaderna med gammalt handslaget tegel som kapades i två delar för att räcka till hela fasaden.

Huset formades till en parafras på 1920-talsklassicism med noggrann detaljbearbetning och det provisoriska garaget gjordes om till ateljé med takljus.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224